Skip to main content
 • RODO

RODO

Kontakt do Administratora danych osobowych:

 Bank Spółdzielczy w Gostyninie

ul. Rynek 4/5

09-500 Gostynin

 

Inspektor Ochrony danych (IOD):

Marta Żytkiewicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Gostyninie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Pana/Pani dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Może Pan/Pani mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Może Pan/Pani również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Gostyninie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 •  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 •  realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
 • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.

W związku z obsługą produktów bankowych, czy realizacji świadczonych usług Pana/Pani dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę, lecz ze względu na fakt, że jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

6. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane transakcyjne,
 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 6. dane audiowizualne (nagrania z monitoringu wizyjnego dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

7. Kto jest odbiorcą moich danych?

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

 • podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
 • instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
 • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
 • podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

8. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

10. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług bankowych niezbędne.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Pana/Pani danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, podanie danych przez uczestnika transakcji płatniczej, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Gostyninie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Znajdziesz nas też tutaj