Skip to main content
 • Gwarancje AGRO

  Gwarancje AGRO

  O produkcie

  Gwarancją może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy który jest:

  • rolnikiem, albo
  • przetwórcą produktów rolnych, albo
  • przetwórcą produktów nierolnych

  Zakres gwarancji:

  • gwarancją może być objęte do 80% kwoty kredytu

  Prowizja za udzieloną gwarancję wynosi:

  • 0 zł kwoty gwarancji

  Maksymalny okres gwarancji:

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy (tylko udzielone na cele nie związane z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW)
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis) udzielone do 30 kwietnia 2024 r.

  Maksymalna kwota gwarancji:

  • 5 mln zł rolnik
  • 10 mln zł przetwórca

  Dopłata do oprocentowania stanowi:

  • pomoc publiczną, w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych
  • pomoc de minimis, w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych

  Gwarancją AGRO nie może być objęty kredyt:

  • na zakup udziałów/akcji (inwestycje kapitałowe)
  • na zakup wierzytelności
  • na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych
  • na zakup używanych maszyn lub urządzeń starszych niż 5 lat
  • preferencyjny z dopłatą ARiMR
  • na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz " Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych")

  Gwarancją AGRO nie może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, który/któremu/wobec którego:

  • był wpisany w jakimkolwiek systemie, w którym Kredytobiorca podlega weryfikacji przez Bank kredytujący (np:Bankowy Rejestr, bazy BIK).
  • posiadał zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS.
  • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu objętego gwarancją posiadał zadłużenie przeterminowane w Banku powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,  Bank wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową lub posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w Banku kredytującym do kategorii "zagrożone" zgodnie z RMF.
  • orzeczono zakaz o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP lub zakaz, o którym mowa w art.9 ust1 pkt 2a ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej w związku z art. 35 ust 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11.03.2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności
  • Telefon do Centarali Banku w Gostyninie +48(24)2353051,
  • FAX do Centrali Banku w Gostyninie +48(24)2353052,
  • Telefon/FAX do Oddziału w Kiernozi +48(24)2779012
  • Telefon/FAX do POK w Nowym Duninowie +48(24)2610228
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  logo_bsgostynin_510x100_new

  • Centrala Banku w Gostyninie, ul. Rynek 4/5, 09-500 Gostynin
  • Oddział w Kiernozi, ul. Łowicka 7, 99-412 Kiernozia
  • Punkt Obsługi Klienta w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
  Znajdziesz nas też tutaj